Privacy- en cookiebeleid

1. ALGEMEEN

SerVerBiz Comm.V, onder commerciële benaming SerVerProductions, met maatschappelijke zetel te ‘t Nachtegaaltje 10, 8600 Diksmuide en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0707.752.481 (hierna “SerVerProductions”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. SerVerProductions wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. SerVerProductions wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. SerVerProductions vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens SerVerProductions verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.


2. TOEPASSING

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de SerVerProductions website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

SerVerProductions streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer SerVerProductions uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst SerVerProductions u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [www.privacycommission.be].


3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die SerVerProductions verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die SerVerProductions verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. SerVerProductions treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van SerVerProductions’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door SerVerProductions voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van SerVerProductions.


4. DOELEINDEN

SerVerProductions verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

en

 • Wanneer SerVerProductions daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt SerVerProductions persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor SerVerProductions’s nieuwsbrief, dan heeft SerVerProductions in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die SerVerProductions in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt SerVerProductions alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij SerVerProductions, zal SerVerProductions u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal SerVerProductions eventueel ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden

SerVerProductions gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van SerVerProductions

SerVerProductions kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan SerVerProductions meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In heel wat gevallen is SerVerProductions wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan SerVerProductions worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.


5. BEVEILIGING

SerVerProductions streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van SerVerProductions. SerVerProductions draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Bovendien gebruikt SerVerProductions allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls en antivirus. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van SerVerProductions verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat SerVerProductions buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mag nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.


6. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

SerVerProductions verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers

SerVerProductions geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit Privacybeleid.

Dit nodig is voor onze dienstverlening

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen SerVerProductions en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving.

Zo maakt SerVerProductions onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten en aanbieders van online desktop diensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

Als u bij SerVerProductions een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door SerVerProductions.

Er een wettelijke verplichting is

SerVerProductions verwijst hiervoor naar punt 4 van dit Privacybeleid.

SerVerProductions toelating heeft ontvangen van de betrokkene

Indien SerVerProductions op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt SerVerProductions uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt SerVerProductions alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.


7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van SerVerProductions, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van dit Privacybeleid. SerVerProductions zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van dit Privacybeleid.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (contact(at)apd-gba.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van SerVerProductions. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt SerVerProductions de verwerking van die persoonsgegevens tenzij SerVerProductions dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

  • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
  • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
  • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Dit kan via de gegevens vermeld onder punt 10 van dit Privacybeleid. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis. U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

  • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
  • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door SerVerProductions;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SerVerProductions rust.

SerVerProductions zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal SerVerProductions eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door SerVerProductions. SerVerProductions kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is SerVerProductions bijvoorbeeld verplicht om facturatie gegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van SerVerProductions de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

  • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die SerVerProductions in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • SerVerProductions heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van SerVerProductions zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door SerVerProductions.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van SerVerProductions te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om SerVerProductions te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.


8. BEWAARTERMIJNEN

SerVerProductions bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is SerVerProductions bijvoorbeeld verplicht om facturatie gegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.


9. COOKIES & DE WEBSITE

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met SerVerProductions deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert SerVerProductions ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door SerVerProductions enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen, doch SerVerProductions behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van SerVerProductions en dat door de loutere mededeling van informatie aan SerVerProductions, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid.

Cookies

SerVerProductions maakt op haar website (www.serverproductions.be) gebruik van cookies. Dit cookie beleid (hierna “Cookiebeleid”) informeert u als bezoeker over het gebruik hiervan.

U bent niet verplicht om alle cookies te accepteren. Het accepteren van cookies maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de website. Wel loopt u het risico dat bij het weigeren van cookies bepaalde toepassingen van onze website niet optimaal functioneren.

Wat is een Cookie?

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes. Bij het bezoeken van websites van SerVerProductions worden kleine (tekst)bestandjes opgeslagen op, of wordt toegang verkregen tot reeds eerder door SerVerProductions geplaatste (tekst)bestandjes op uw randapparatuur (computer, tablet, gsm etc). Wanneer u als gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookies worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van vorige activiteiten van de gebruiker. Cookies werken als het ware als een soort herinnering voor de website.

Cookies kunnen zowel door SerVerProductions zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Bovendien kunnen ze tijdelijk (“sessiecookies”, deze cookies verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit), dan wel permanent (“permanente cookies”, deze cookies worden blijvend op uw toestel geplaatst) worden geplaatst.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

   • Veel van de cookies, de zogenoemde functionele sessiecookies, worden gebruikt om uw sitebezoek vlot te laten verlopen. Zo worden er cookies gebruikt voor het leveren van services of om instellingen op te slaan, zoals het opslaan van uw voorkeuren, het onthouden en doorgeven van informatie die u invult tijdens het inlogproces.
   • De strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn, zoals de naam doet vermoeden, strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de website, dan wel om gebruik te maken van welbepaalde functionaliteiten.
   • Verder zijn er ook trackingcookies. Dit zijn cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u bv. gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van uw surfgedrag.
   • Vervolgens zijn er de analytische cookies/prestatie cookies. Deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het surfgedrag van de bezoekers van een website. Op die manier kan een meer optimale gebruikservaring worden aangeboden. Zo analyseren deze cookies onder andere de tijdsduur van bezoeken, het aantal bezoekers, de pagina’s van de website die het meest bezocht worden, de volgorde,…
   • Tot slot bestaan er “third party cookies”. Zoals hiervoor reeds aangegeven gaat het om cookies die door derden op onze website worden geplaatst. Voor de cookies die door deze derden worden geplaatst, dient u de relevante verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken, te raadplegen.

Hoe kan ik deze Cookies beheren?

Bij het begin van uw bezoek aan onze website heeft u de mogelijkheid om cookies al dan niet te accepteren aan de hand van een balk onderaan elke pagina.

Indien u nadien uw cookie-instellingen wilt beheren, kunt u dit via uw browserinstellingen van uw desbetreffende browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,…) of door middel van het permanent wissen van uw “browsegeschiedenis”.

10. CONTACTGEGEVENS

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of dit Privacybeleid kan te allen tijde gericht worden aan:

SerVerBiz Comm.V

t.a.v.  Serge Vermander
‘t Nachtegaaltje 10, 8600 Diksmuide, België
Tel: +32 478 55 65 02
E-mail: info@serverproductions.be


11. WIJZIGINGEN

SerVerProductions behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Scroll naar boven