Algemene voorwaarden

Door het aangaan van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst met SerVerBiz Comm.V, onder commerciële benaming SerVerProductions, met maatschappelijke zetel te ‘t Nachtegaaltje 10, 8600 Diksmuide en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0707.752.481 (hierna “SerVerProductions”) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

 

EIGENDOMSRECHTEN

Het geleverde materiaal en alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die SerVerProductions ontwikkelt, blijven de exclusieve eigendom van SerVerProductions. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor hem door SerVerProductions zijn ontwikkeld. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SerVerProductions geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

SerVerProductions kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De opdrachtgever is verantwoordelijk bij het overtreden van copyrights.

 

HOSTINGPACKS, DOMEINREGISTRATIE EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

De klant verbindt zich de jaarlijkse verlenging van hostingpacks, domeinregistratie en onderhoudscontracten toe te vertrouwen aan SerVerProductions en dit voor een onbepaalde duur. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij opdrachtgever de overeenkomst door aangetekend schrijven beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen voor het einde van de betreffende periode.

SerVerProductions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens SerVerProductions niet, of niet volledig, voldoet of daarmee in strijd handelt.

 

LEVERING EN LEVERINGSTIJD

De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van SerVerProductions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht, of indien nakomen onmogelijk is geworden, zal de overeenkomst worden ontbonden. SerVerProductions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van de levertermijn. Het feit dat een levertermijn overschreden wordt kan niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot een schadevergoeding.

 

VOORSCHOT

Voor alle diensten vraagt SerVerProductions een voorschot van vijfentwintig procent (25%) op het totaalbedrag van de overeenkomst, alvorens de werken te starten. Het eindsaldo wordt betaald zoals beschreven in de betalingsvoorwaarden.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Op straffe van nietigheid moeten alle klachten per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
Een intrest van 1% per maand wordt, van rechtswege en zonder aanmaning, in rekening gebracht voor iedere achterstallige betaling. Het bedrag van de onbetaald gebleven factuur zal bovendien, bij wijze van schadevergoeding en van rechtswege, verhoogd worden met 15% en met een minimum van 50 euro, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen en dit zonder voorafgaande aanmaning en onverminderd de hoofdsom, de intresten voor niet tijdige betaling en de vervolgingskosten indien de verschuldigde bedragen niet op de vervaldag werden betaald.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan SerVerProductions. Op de overeenkomst is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van geschil of niet naleven van deze overeenkomst is enkel de Ondernemingsrechtbank Gent – Afdeling Veurne bevoegd.

Scroll naar boven